Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính  Máy tính hay máy điện toán là những thiết bị hay hệ thống thực hiện tự động các phép toán số học dưới dạng số hoặc phép toán l...